วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

ยกทัพผลไม้เมืองจัน บุก!แดนหมอแคนขอนแก่น

ยกทัพผลไม้เมืองจัน บุก!แดนหมอแคนขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ยกทัพผลไม้เมืองจัน บุก!แดนหมอแคนขอนแก่น

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ บริเวณลานข้าวเหนียว ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ นายไพฑูรย์ โกเมนท์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเปิดงานจันทบุรี สรวงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อน”โดยมีดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์ จ.ขอนแก่น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการและสื่อมวลชน ร่วมงานอย่างคับคั่ง


นายไพฑูรย์ โกเมนท์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่ากิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้โดยจะมีการจัดแสดงผลไม้คุณภาพดีของจังหวัดจันทบุรี มีการจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูป ของจังหวัดจันทบุรีซึ่งในครั้งนี้มีเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกร จ านวน 40 ราย นำผลไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ทั้ง 6 ชนิด คือ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ และกล้วยไข่ มาจ าหน่าย มากกว่า 30 ตัน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้และอาหารทะเล มาร่วมจ าหน่ายด้วย ทั้งนี้ได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับจังหวัดขอนแก่น ในฐานะเจ้าของพื้นที่ให้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปของจังหวัดขอนแก่น มาจำหน่ายภายในงานด้วย


นายไพฑูรย์ กล่าวอีกว่านอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่น การแข่งขันกินผลไม้ ตลอดจนกิจกรรมชิมผลไม้ฟรีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการจัดงาน “จันทบุรีสรวงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อน” ณ บริเวณลานข้าวเหนียว ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น โดยการนำเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต ของจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมดำเนินการ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561


นายไพฑูรย์ กล่าวด้วยว่าสำหรับวัตถุประสงค์ การออกร้านจัดงานในครั้งนี่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของผลไม้คุณภาพดีจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่รู้จัก และสนใจของผู้ประกอบการและผู้บริโภคภายในประเทศ ขยายโอกาสตลาดผลไม้และรับทราบข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการ ณ จังหวัดปลายทาง คือจังหวัดขอน แก่น

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่ากิจกรรมการดำเนินภายในงาน ได้นำเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีมาร่วมกิจกรรมออกร้านแสดงและจ าหน่ายผลไม้ในรูปผลสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพดี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องชาวสวน
จังหวัดจันทบุรี และกับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ โดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัด
ขอนแก่นจะได้รู้จักผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีมากยิ่งขึ้น และยังมีโอกาสได้ชิมและเลือกซื้อ
ผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาวสวนและผู้ผลิตโดยตรง นอกจากนั้นผู้ประกอบการจะ
สามารถตกลงเจรจาซื้อขายผลไม้หรือสินค้าอื่นๆ ต่อไปในอนาคต อันจะเกิดประโยชน์
ร่วมกันทั้งสองจังหวัดด้วย

นายพงษ์พัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่าภายในงานมีการจัดให้มีการชิมผลไม้ฟรีทุกวัน การแสดงโชว์สินค้าเกษตรคุณภาพของจังหวัดจันทบุรี การแข่งขันกินผลไม้ วันละ 2 รอบ (ชาย , หญิง)การส่งเสริมการขาย โดยให้ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกร นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูป มาจำหน่าย โดยมีผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ทุเรียน (พันธ์หมอนทอง ชะนี พวงมณี กระดุม นกหยิบ) เงาะ มังคุด ลองกอง กล้วยไข่ ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน น้ำมังคุด สละลอยแก้ว ของจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมดำเนินการ และสินค้าจากจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมรวม 40 ร้าน

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม

ด้านนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าว่าการที่จังหวัดจันทบุรีได้นำสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน มาประชาสัมพันธ์และจำหน่ายให้เป็นที่รู้จัก ก็จะเกิดการเชื่อมโยงซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เพราะจังหวัดขอนแก่น สามารถเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าได้เป็นอย่างดีมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเข้ามาตลอดทั้งปี อย่าลืม ช้อป ชม ชิม ในงาน“จันทบุรีสรวงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อน” ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานข้าวเหนียว ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads