วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

 “กอ.รมน.จ.ขอนแก่น” จัดอบรมโครงการการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน”

 “กอ.รมน.จ.ขอนแก่น” จัดอบรมโครงการการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน”
Header Ads
Header Ads

 “กอ.รมน.จ.ขอนแก่น” จัดอบรมโครงการการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน”


เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 ที่ ห้องประชุม รร.บ้านขามป้อม ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พ.อ. สมบูรณ์ ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น (ท.) มอบหมายให้ พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน
พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ กล่าวว่าสำหรับการอบรม”โครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน” มีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสำนึก มีความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชน สังคม ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้กระบวนการจัดการภัยพิบัติ และสามารถรับกับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ จิตอาสาด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ในการร่วมมือ ร่วมใจ ในการรับมือหากเกิดภัยพิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการป้องกันและบรรเทา เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ


ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญมีดังนี้ 1.ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชน จำนวน 400 ต้น2. ปล่อยพันธ์ปลาคืนสู่แหล่งน้ำในชุมชน จำนวน 25.000 ตัว3. รับฟังการบรรยายการดับเพลิงในชุมชน และ สาธิตการดับเพลิง โดย นายเจษฎา วรรณศรี เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ คณะ เป็นวิทยากร.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads