วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

ผ่านฉลุย!ประชาพิจารณ์ การขอใช้พื้นที่ สร้าง รพ.ศรีนครินทร์ แห่งที่ 2 สาขาบ้านทุ่ม

ผ่านฉลุย!ประชาพิจารณ์ การขอใช้พื้นที่ สร้าง รพ.ศรีนครินทร์ แห่งที่ 2 สาขาบ้านทุ่ม
Header Ads
Header Ads

ผ่านฉลุย!ประชาพิจารณ์การขอใช้พื้นที่ สร้าง รพ.ศรีนครินทร์ แห่งที่ 2 สาขาบ้านทุ่ม


เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นชอบร่วมกันที่จะสนับสนุน การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล  อีกทั้งเป็นการให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยรอบให้สามารถ เข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้โดยสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น


    เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า จากการที่ นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่มพร้มคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา ,ผอ.รพสต. ,อสม.ผู้นำฝ่ายปกครอง พี่น้องประชาชน ออกประชาพิจารณ์ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จำนวน 3 เขตใน ประเด็นเรื่องการขอเข้าใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณสระแดง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการก่อสร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์แห่งที่ 2 สาขาบ้านทุ่ม จำนวน 50 ไร่ ซึ่งมีประชาชนชาวเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ทั้ง 3 เขต ที่เข้าร่วมประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ จำนวน 3 ครั้ง ประมาณ 300 กว่าคน ซึ่งเสียงส่วนมากมีมติเห็นด้วย  พร้อมทั้งตอบแบบสอบถาม 1,800 ชุด เห็นด้วยที่จะมอบพื้นที่สาธารณประโยชน์แสดงในการก่อสร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์แห่งที่ 2 สาขา บ้านทุ่ม โดยในการทำประชาพิจารณ์ในแต่ละครั้ง มีการดำเนินการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของมาตรการ covid ตรวจคัดกรองอย่างเต็มที่


  

นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์

นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม เปิดเผยว่าความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงและเห็นชอบร่วมกันที่จะสนับสนุน การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งเป็นการให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยรอบให้สามารถ เข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้โดยสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและประชาชนในพื้นที่


   นางฐิติรัตน์ กล่าวด้วยว่าวัตถุประสงค์ ที่ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น มอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 50 ไร่ โดยแบ่งจาก ที่หลวง เลขที่ 11582 ตั้งอยู่ บ้านทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าใช้พื้นที่และบริหารจัดการพื้นที่สาธารณประโยชน์ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 11582 ซึ่งได้รับมอบจากเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น เพื่อการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์(สาขาบ้านทุ่ม) ต่อไป


   นางฐิติรัตน์ กล่าวอีกว่าทางเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หรือเขตที่รับผิดชอบ อาทิเช่น ขอความเห็นชอบและจัดทำประชาพิจารณ์ ประสานงานกับราษฎรในเขตของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม และพื้นที่โดยรอบ เพื่อประกอบการดำเนินการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ ต่อไป พร้อมทั้งเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น จะอำนวยความสะดวกและอนุญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าพื้นที่ เพื่อสำรวจ ออกแบบหรือทำแผนการบริหารจัดการ และดำเนินการในส่วน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำเรื่องนี้เข้าผ่านมติสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่มต่อไป.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads