วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

“สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” คืนแล้ว เงินบริจาคแรกเข้า กว่า 2 พันล้านบาท

“สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” คืนแล้ว เงินบริจาคแรกเข้า กว่า 2 พันล้านบาท
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” คืนแล้ว เงินบริจาคแรกเข้า กว่า 2 พันล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดได้จ่ายคืนเงินบริจาคแรกเข้าให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6,กสช.1-3)ไปแล้วจำนวน 2,019,687,440.43 บาท คงเหลือจำนวน 428,528,953.10 บาท คณะกรรมการดำเนินการได้มอบฝ่ายจัดการไปดำเนินการ คาดว่า ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จะสามารถจ่ายคืนเงินแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6,กสช.1-3)ตามคำสั่งนายทะเบียนได้แล้วเสร็จ


เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีหนังสือแจ้งถึงมวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก เกี่ยวกับตามที่สมาชิกสอบถามความเคลื่อนไหวการการคืนเงินบริจาคแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6,กสช.1-3)ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ (ขก) 43/2564 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดได้จ่ายคืนเงินบริจาคแรกเข้าให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6,กสช.1-3)ไปแล้วจำนวน 2,019,687,440.43 บาท คงเหลือจำนวน 428,528,953.10 บาท คณะกรรมการดำเนินการได้มอบฝ่ายจัดการไปดำเนินการ คาดว่า ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จะสามารถจ่ายคืนเงินแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6,กสช.1-3)ตามคำสั่งนายทะเบียนได้แล้วเสร็จ โดยมีเนื้อหาใจความว่า


“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก ที่รักและเคารพทุกท่าน


ตามที่สมาชิกสอบถามความเคลื่อนไหวการการคืนเงินบริจาคแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6,กสช.1-3)ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ (ขก) 43/2564 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดได้จ่ายคืนเงินบริจาคแรกเข้าให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6,กสช.1-3)ไปแล้วจำนวน 2,019,687,440.43 บาท คงเหลือจำนวน 428,528,953.10 บาท คณะกรรมการดำเนินการได้มอบฝ่ายจัดการไปดำเนินการ คาดว่า ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จะสามารถจ่ายคืนเงินแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6,กสช.1-3)ตามคำสั่งนายทะเบียนได้แล้วเสร็จ สิทธิของสมาชิกที่ควรทราบและได้รับสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดว่าด้วยสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2564

นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์

กล่าวคือ 1)สงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตตามระยะเวลาที่เป็นสมาชิกทายาทจะได้รับคือ เป็นสมาชิกไม่ถึง 5 ปี ได้รับการช่วยเหลือ 10,000 บาท เป็นสมาชิก 5 ปีไม่ถึง 10 ปีได้รับการช่วยเหลือ 15,000 บาทเป็นสมาชิก 10 ปีไม่ถึง 15 ปีได้รับการช่วยเหลือ 20,000 บาทเป็นสมาชิก 15 ปีไม่ถึง 20 ปีได้รับการช่วยเหลือ 25,000 บาทเป็นสมาชิก 20 ปีขึ้นไปได้รับการช่วยเหลือ 30,000 บาทและสหกรณ์ฯได้จัดทำประกันชีวิตหมู่ให้สมาชิกสามัญทุกคน จะได้รับค่าสินไหมจำนวน 300,000 บาท/คน ในช่วงรอยต่อที่มีการยกเลิกกองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6,กสช.1-3)
2)สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติเช่นอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ได้รับความช่วยเหลือตามสภาพความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต้องยื่นคำร้องภายใน 90 วันนับแต่ประสบภัยพิบัติ 3)สมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน 10,000 บาทต้องยื่นคำร้องภายใน 90 วันนับแต่วันประสบอุบัติเหตุหรือวันที่ออกจากสถานพยาบาล 4)สวัสดิการแก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการตามจำนวนปีที่เป็นสมาชิกคูณด้วย 100 บาท ซึ่งจะโอนเงินตรงเข้าบัญชีสมาชิกภายในเดือนตุลาคมของทุกปี จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกได้ทราบ

                           ขอแสดงความนับถือ

                     (นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

                     8 ตุลาคม 2564

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads