วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

“คณะนิติศาสตร์ มข. จับมือ รร.ขอนแก่นวิทยายน” พัฒนาผู้เรียนในด้านกฎหมาย

“คณะนิติศาสตร์ มข. จับมือ รร.ขอนแก่นวิทยายน” พัฒนาผู้เรียนในด้านกฎหมาย
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “คณะนิติศาสตร์ มข. จับมือ รร.ขอนแก่นวิทยายน” พัฒนาผู้เรียนในด้านกฎหมาย


บันทึกหลักการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่นเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการบริหารเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (Law KKU Networking)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อสร้างโอกาสและพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักเรียน นักศึกษาอีกทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะพื้นฐานในการต่อยอดทางวิชาการและการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเพื่อพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมทางวิชาการแบบบูรณาการ


    เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ ตึกอำนวยการ ห้องทำงานผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้มีการบันทึกหลักการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการบริหารเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (Law KKU Networking) โดยมี นายศักดาเดช  ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กับ ผศ.กิตติบดี  ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนทั้งสองสถาบันร่วมลงนาม ระหว่างกัน ในการนี้มีโดยมี รศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ พร้อม นายวรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าสำนักงานคณบดี ตลอดจนอาจารย์ บุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.พายุพงศ์ พายุหะ ครูชำนาญการพิเศษ และบุคลากร คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้


     นายศักดาเดช  ทาซ้าย

นายศักดาเดช  ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้เปิด Open เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความหลากหลาย Premium ในเรื่องของนิติศาสตร์ คือว่าเป็น Premium 1 ที่ ทางโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้ความสำคัญ เพราะเราเชื่อว่ากฤติกาในด้านสังคม ของการเป็นพลเมืองโลก ที่ดีจะต้องรู้เรื่องหลักกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายในด้านการประกอบอาชีพ ในด้านธุรกิจ ดังนั้นต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง


   ส่วนในกลุ่มสังคมศึกษา ในสมัยนี้นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จากทั่วทุกภูมิภาค เพราะฉะนั้นเด็กเก่งในบางครั้ง ไม่ต้องตั้งเป้าหมายไว้ที่คณะแพทยศาสตร์เพียงอย่างเดียว ต้องมองว่าในด้านสังคมศาสตร์ไปด้วย โดยเฉพาะคณะนิติศาสตร์ ให้ตัวนักเรียนมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเด็กจะมองที่อาชีพ เช่นทนายความ อัยการและผู้พิพากษา อาชีพเหล่านี้ต้องเริ่มเรียนที่นิติศาสตร์ก่อน เพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นตั้งแต่ในชั้นการศึกษาก่อน ต้อง เตรียมความ พร้อมก่อน ดังนั้นในการ MOU ในครั้งนี้ เป็นสิ่งสำคัญเราได้มีการคัดเลือกตัวเด็ก ซึ่งเกินความต้องการมากกว่าไว้ แต่เราคัดไว้เพียงส่วนหนึ่ง ในส่วนของโรงเรียนวิทยายน มิใช่มุ่งเน้นที่ให้เรียนคณะแพทยศาสตร์ หรือด้านสามัญ แต่ก็สนับสนุนในเรื่องของวิชาด้านสาระทางสังคมไปด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกทางหนึ่ง


  ผศ.กิตติบดี  ใยพูล

ด้านผศ.กิตติบดี  ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ต้องขอบคุณทางผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่มองเห็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อต่อยอดให้กับการศึกษา นักเรียนได้ศึกษา เชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นความสำเร็จในอนาคต ไม่ใช่เฉพาะคณะนิติศาสตร์ หรือโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเท่านั้น แต่จะเป็นความสำเร็จของประเทศ เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้เป็นคน Smart people ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เราจึงต้องทำงานเชิงรุก สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาให้ใหม่


   ผศ.กิตติบดี กล่าวด้วยว่าเป้าหมายที่สำคัญอยู่ที่ว่า วันนี้ไม่จำเป็นเลยว่านักศึกษาหรือนักเรียน จะต้องหล่อไปเรียน คณะนิติศาสตร์ในวันนี้ ประชาชนทั่วไปก็ สามารถมาศึกษากฎหมายมาเรียนรู้ จากการรู้เท่าทันด้านกฎหมาย ในโลกดิจิตอล ตั้งแต่ในโรงเรียนระดับมัธยม ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ให้กับทางโรงเรียน และพัฒนาประเทศต่อไป ในการที่จะให้อาจารย์มาคอย support และสอนเด็กตรงนี้ ดังนั้นเราต้องทำงานเชิงรุกร่วมกัน ว่าเราจะเปิดพื้นที่ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในการเรียนรู้ล่วงหน้า ที่จะรวมถึงอบรมหลักการ เสริมทักษะต่างๆ เป้าหมายสำคัญที่สุดมองว่า จะทํายังไงให้นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ของเรามีศักยภาพ ที่ไม่อาจต้องเข้ามหาวิทยาลัยเลยก็ได้ ในระหว่างนี้สามารถทำงานได้โดย รู้เท่าทันด้านกฎหมาย เช่นมีการซื้อ การขายออนไลน์ นักเรียนขอนแก่นวิทย์อาจจะเป็น ผู้ประกอบธุรกิจ startup ออนไลน์ โดยมีความรู้ในด้านกฎหมาย ไม่นับในด้านหน้าที่การพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ การรู้จักวัฒนธรรมหลักของนิติธรรม ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ในการร่วมมือในครั้งนี้

  ส่วนแผ่นงานการบริหารเครือข่ายทางวิชาการ คณะให้ความสำคัญของการสร้างโอกาสการเรียนรู้กฎหมายและที่เกี่ยวข้องตามนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา และการบริการวิชาการให้แก่สังคมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สอดคล้องบริบทสังคมท้องถิ่นไทยและสังคมโลก โดยให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนให้มีความเป็นลิศทางวิซาการ และการสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก
  โดยทั้งสองฝ่ายต่างมีเป้าหมายแห่งความสำเร็จร่วมกันคือ “การพัฒนาศักยภาพคนให้เป็นพลเมืองโลก (Global Citizens)”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อสร้างโอกาสและพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะพื้นฐานในการต่อยอดทางวิชาการและการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษา และเพื่อพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมทางวิชาการแบบบูรณาการ


   กรอบและแผนงานการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในการต่อยอดทางวิชาการและการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งแผนงานการส่งเสริมวัฒนธรรมหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ส่วนผลผูกพันทางกฎหมาย บันทึกฉบับนี้เป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายในการสร้างภาระผูกพันรวมทั้งข้อผูกมัดทางกฎหมายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ประการใด การดำเนินงานบันทีกฉบับนี้เป็นบันทึกหลักการความร่วมมือทั่วไป โดยการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบและแผนงานอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของแต่ละฝ่าย


   

ระยะเวลาบันทึกฉบับนี้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม โดยทั้งสองฝ่ายอาจพิจารณาต่ออายุได้ตามความประสงค์ของทั้งสองฝ่าย การสิ้นสุดของบันทึกฉบับนี้ โดยการระงับหรือยกเลิกสามารถกระทำได้ โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันแต่ทั้งนี้ การสิ้นสุดของบันทึกฉบับนี้ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาโดยภาพรวมของแต่ละฝ่าย โดยทั้งสองฝ่ายจะคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษาเป็นสำคัญบันทึกนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันและทั้งสองฝ่ายได้ทำความเข้าใจตามบันทึกโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและประทับตรา (ถ้ามี) และให้ต่างฝ่ายต่างถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads