วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

“สหกรณ์ฯครู ขอนแก่น” มอบของขวัญวันครู กำไร กว่า พันล้านบาท ปันผลร้อยละ 6 เฉลี่ยคืนร้อยละ 12

“สหกรณ์ฯครู ขอนแก่น” มอบของขวัญวันครู กำไร กว่า พันล้านบาท ปันผลร้อยละ 6 เฉลี่ยคืนร้อยละ 12
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “สหกรณ์ฯครู ขอนแก่น” มอบของขวัญวันครู กำไร กว่า พันล้านบาท ปันผลร้อยละ 6 เฉลี่ยคืนร้อยละ 12


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดมีกำไรสุทธิ 1,188,779,081.70 บาท ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว  สมาชิกได้รับเงินปันผล ร้อยละ 6  และเฉลี่ยคืนร้อยละ 12  เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  สหกรณ์ฯจะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้สมาชิกในทันที
     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายว่า นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีสารถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดและ ผู้แทนสมาชิก ซึ่งเนื้อหาใจความ ระบุว่า
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”


    เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก ที่รักและเคารพทุกท่าน
   วันนี้นำเรียนทุกท่านเกี่ยวกับเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอีกด้านหนึ่ง ในระบบสหกรณ์ที่สมาชิกรอความหวัง  สำหรับในรอบปีบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามข้อบังคับข้อ  61 ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทางสหกรณ์ ข้อ 63 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น  เพื่อรายงานประจำปีและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  คณะกรรมการดำเนินการกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2564 ขึ้นในวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคร์ ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป สำหรับในปีนี้ได้กำหนด ประชุมเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะมีความมุ่งหวังต้องการให้เป็นของขวัญในเดือนแห่งวันครู 16 มกราคม
   สหกรณ์เรามีกำไรสุทธิ 1,188,779,081.70 บาท ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว  สมาชิกได้รับเงินปันผล ร้อยละ 6  และเฉลี่ยคืนร้อยละ 12  เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้สมาชิกในทันทียกเว้นสมาชิกที่มอบอำนาจให้คณะกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียงเราเช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 6 ได้ปันผล ร้อยละ 5.70 เฉลี่ยคืน ร้อยละ 9 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 6 ได้ปันผล ร้อยละ 5.30 เฉลี่ยคืน ร้อยละ 11.10 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 6.25 ได้ปันผล ร้อยละ 5.70  เฉลี่ยคืน ร้อยละ 10.88   จึงนำเรียนสมาชิกได้ทราบและภาคภูมิใจในองค์กรของพวกเรา                                                                                              
                      ขอแสดงความนับถือ
                (นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
                    11 มกราคม   2565

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads