วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

“มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น”จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

“มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น”จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น”จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน ภายใต้โครงการหมู่บ้านราชมงคล อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

   เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ทายวุฒิ โพธิ์ทองแสงอรุณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฯ และอาจารย์ ดร.ปนัดดา จันทะกล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ฯ ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุภาพ ทานะแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ ฯ นายเสน่ห์ โคตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ กล่าวต้อนรับและให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ในการดำเนินโครงการ ฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน – 9 มิถุนายน 2566 โครงการ ฯได้รับความสนใจจาก ผู้นำชุมชน ช่างประจำตำบล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 และคณะเจ้าหน้าที่จากเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า ทุ่งกระมัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ฯนี้ เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ของคณาจารย์นักวิจัยเพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน ได้รับทราบข้อมูลความต้องการพื้นที่ ที่ต้องการได้รับความรู้ความเข้าใจในการสร้างทักษะอาชีพที่สามารถซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านไฟฟ้าและเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร ยานพาหนะที่ใช้ในครอบครัวและสามารถนำองค์ความรู้ใช้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้ต่อไป


มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านช่างอุตสาหกรรม ได้ระดมทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ เข้าพื้นที่สนับสนุนโครงการ ฯ ในลักษณะการเข้าค่ายโดยแบ่งการเรียนรู้เป็นฐาน ดังนี้ ฐานไฟฟ้าทีมวิทยาการโดย อาจารย์ธวัชชัย สิมมา อาจารย์จิระยุทธ เนื่องรินทร์  ฐานเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลเกษตรประกอบด้วย อาจารย์เขมวัตร อินทรวิเศษ อาจารย์ ดร.พิศาล มูลอำคา อาจารย์ภานุพิชญ์ ขืนเขียว อาจารย์เอกวุฒิ แสนคำวงษ์ อาจารย์ บรรลุ เพียชิน ว่าที่ รต.ดร.เอกราช ไชยเพีย อาจารย์สุรชัย นามพรมหมมา และยังได้นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วยเพื่อสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาและยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษาได้ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม โอกาสนี้ยังได้รับความสนใจจากชาวบ้านนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่ชำรุดมาซ่อมบำรุงกับโครงการ ฯ อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่ง มทร.อีสาน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความภาคภูมิใจในการให้บริการวิชาการ งานวิจัย เพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตนั้นตั้งอยู่.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads