วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

 “ร.ร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น”จัดการแข่งขันคิดเลขเร็วกัลยาณวัตรครั้งที่ 3

 “ร.ร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น”จัดการแข่งขันคิดเลขเร็วกัลยาณวัตรครั้งที่ 3
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “ร.ร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น”จัดการแข่งขันคิดเลขเร็วกัลยาณวัตรครั้งที่ 3


การแข่งขันคิดเลขเร็ว เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมทักษะการนำความรู้ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้คิดเร็ว แก้ปัญหาได้อย่างคล่องแคล่ว เกิดความชำนาญ และเพิ่มพูนทักษะในการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็น
อย่างดี

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 กันยายน 2566 ที่ ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น  นายพันธ์เทพ  เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขันคิดเลขเร็วกัลยาณวัตรครั้งที่ 3 โดยมีนายประจวบ  รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น, ดร.อาทิตย์  ธำรงชัยชนะ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ,ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรจังหวัดขอนแก่น,นางสาวอัญรินทร์ รุ่งชัยพานิชย์ รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร, หัวหน้ากลุ่มงาน ,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตลอดจนผู้ปกครอง และนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 263 ทีม จาก 100 โรงเรียน 29 จังหวัด  5 ภูมิภาค ร่วมงาน

ดร.สุรเชษฐ  รูปต่ำ
    ดร.สุรเชษฐ  รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การแข่งขันคิดเลขเร็วกัลยาณวัตรครั้งที่ 3 ในครั้งนี้การแข่งขันคิดเลขเร็ว เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมทักษะการนำความรู้ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้คิดเร็ว แก้ปัญหาได้อย่างคล่องแคล่ว เกิดความชำนาญ และเพิ่มพูนทักษะในการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างดี โรงเรียนกัลยาณวัตร ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะทางด้านวิชาการการคิดเลขเร็ว เป็นโครงการที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศของนักเรียนทางด้านวิชาการซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง และประสบความสำเร็จได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่าง ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก


    ดร.สุรเชษฐ กล่าว ด้วยว่าโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อมุ่งเน้นการบูรณาการความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ นำมาฝึกฝน ให้มีทักษะในการคิดเลขเร็ว ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถในการคิดเลขเร็วและส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายบุคคลากรครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในการคิดเลขเร็ว พร้อมกันนี้เพื่อสร้างเวทีให้นักเรียนประลองความรู้ความสามารถในการคิดเลขเร็ว และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน


    ดร.สุรเชษฐ กล่าวท้ายสุดว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์โล่รางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และได้รับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากท่านนายอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ฝ่ายบริหารโรงเรียนกัลยาวัตร ครู บุคลากรนักเรียนและคณะกรรมการดำเนินงานสมควรได้รับการชมเขย และกล่าวขอบคุณ มา ณ ที่นี้

ดร.อาทิตย์  ธำรงชัยชนะ
    ส่วน ดร.อาทิตย์  ธำรงชัยชนะ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กล่าวว่า ในส่วนของคณิตคิดเร็ว ที่ทางโรงเรียนกัลยาณวัตรเป็นเจ้าภาพ จะเป็นการเตรียมความพร้อม ในการที่เขตของเรา ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 71 ฉะนั้นในส่วนของการแข่งขันคณิตคิดเร็วในรอบนี้ ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับลูกๆนักเรียนที่จะแข่งขันศิลปะหัตถกรรมซึ่งจะแข่งประมาณ วันที่ 12-22 สิงหาคมนี้ ประเด็นที่ 2 คือทักษะในการแข่งคณิตคิดเร็ว เป็นส่วนหนึ่งเป็นการส่งเสริมนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในตรงนี้จะไปต่อยอดในการส่งเสริมทักษะ พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ใน 5 ด้าน คือ เรื่องการคิด การสื่อสาร และประเด็นสุดท้ายคือ ท่าน ศักดา  ชัยภัย ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ท่านได้ให้นโยบายคือจุดเน้นของนักเรียน มีความรู้ มีความสามารถในเรื่องของการคิด เรื่องการใช้เทคโนโลยี และที่สำคัญเมื่อเช้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ได้กล่าวนำเรียนแล้วว่าเทคโนโลยีตัวนี้มีความสำคัญ ฉะนั้นถ้านักเรียนเรามีความคิดเร็ว ทำให้นักเรียนเราเป็นผู้มีสมรรถนะที่ดีเยี่ยม ก็คาดหวังอย่างยิ่งว่า การแข่งขันคิดเลขเร็ววันนี้ เราจะได้อย่างที่ท่าน ผอ.สุรเชษฐ ได้กล่าวมาในรอบต่อไปเราจะพยายามเปิดโอกาสให้ลูกๆทุกคนได้แสดงศักยภาพเต็มที่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ลูกๆนักเรียนทุกคน

นายพันธ์เทพ  เสาโกศล


    ส่วน นายพันธ์เทพ  เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในโลกในยุคโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยี ก้าวไปอย่างรวดเร็วทักษะการคิด จึงเป็นสิ่งสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นี้ การที่คนเราสามารถคิดเร็วทำเร็ว แก้ปัญหาได้เร็ว คิดวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งถึงคุณภาพของเราให้ทัน ตามยุคตามสมัยได้อย่างมีความสุข โรงเรียนกัลยาณวัตรเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการยึดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ นักเรียนเป็นคนเก่งดีและดำรงชีพได้อย่างมีความสุข ในการจัดการแข่งขันคิดเลขเร็วครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้ได้มากที่สุดด้วยกระบวนการคิดที่หลากหลาย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนาต่อยอดนักเรียนในด้านการคิดเลขเร็วให้ได้รับคัดเลือกในการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads