วันจันทร์ 4 มีนาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.โอ่!ผลงานชิ้นโบว์แดง “เกณฑ์รับรอง EdPEx200”

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.โอ่!ผลงานชิ้นโบว์แดง “เกณฑ์รับรอง EdPEx200”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.โอ่!ผลงานชิ้นโบว์แดง “เกณฑ์รับรอง EdPEx200”

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาลัยขอนแก่น จัดงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 โชว์ผลงานชิ้นโบว์แดง “ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”หรือ (EdPEx 200) แถลงพร้อมตั้งเป้าสูงมาตรฐานระดับสากล


เมื่อเวลา 14.00 น วันที่ 19 กันยายน ที่ ลานอเนกประสงค์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.เกรียงไกร กิจ เจริญรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชน สัมพันธ์ เป็นประธาน การแถลง ผลงานประจำปี 2561 ในโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปีงบประมาณ 2561 โดยมี โดยมี รศ.ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.รศ.,ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะ ศิลปกรรมศาสตร์ มข.,รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.,ชัยชาญ วรนิทัศน์ รองประธานหอการค้า ตัวแทน 8 ผู้นำองค์กรเศรษฐกิจ จ.ขอนแก่น ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และสื่อมวลชน ร่วมรับฟัง การแถลงผลงาน

รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช
รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม. ขอนแก่น กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา ผลงานที่โดดเด่น ของคณะฯในรอบปีประจำงบประมาณพ. ศ. 2561 ว่าจะจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักและปณิธานอันแน่วแน่ของคณะฯ ที่จะสร้างและพัฒนานักบริหารธุรกิจ นักบัญชี รวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานในทุกระดับรวมทั้งผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมคณะได้เข้าสู่กระบวนการประเมิน EdPEx200 หรือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malccolm Baldrige National Quality Award: ABNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award:TQA)ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน


รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวด้วยว่า นับเป็นผลสำเร็จที่น่ายินดียิ่งเมื่อคณะฯสามารถผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นหนึ่งในจำนวน 6 หน่วยงานจากทั้งสิ้น 48 หน่วยงานทั่วประเทศที่ผ่าน EdPEx200 โดยที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 มีมติ เห็นชอบให้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาลัยขอนแก่น ผ่าน EdPEx200 ถือเป็นคณะหน่วยงานลำดับที่ 4 ของมหาลัยขอนแก่นต่อจากคณะแพทย์ศาสตร์ ,คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ผ่าน EdPEx 200 ไปแล้วก่อนหน้านี้

นอกจากนี้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชียังเป็นคณะแรกของกลุ่มคณะวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์สาขาบริหารธุรกิจในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาดังกล่าวจึงเป็นเครื่องการันตีคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของคณะที่ดีเยี่ยม และจะเป็นพื้นฐานในการยกระดับการพัฒนาและบริหารหลักสูตรของคณะสู่การรับรองมาตรฐานสากลตามเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจในระดับนานาชาติหรือ Association to Advance Collegiate Schools of Businesss (AACSB) ที่คณะฯได้ร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปลายปี 2560 ที่ผ่านมา


รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวอีกว่าสำหรับก้าวต่อไปของคณะฯจะไม่หยุดเพียงเท่านี้อย่างแน่นอน คณะมุ่งเป้าหมายในอนาคตโดยประเด็นที่สำคัญคือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ EdPEx300 และการสร้างความเป็นนานาชาติผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล AACSBที่ถือว่าเป็นพลังการขับเคลื่อนพัฒนายกระดับการศึกษาในทุกมิติหากจากนี้คณะขอยกระดับหลักสูตรต่างๆให้ได้รับมาตรฐานการศึกษาครบถ้วน สร้างงานวิจัยสำหรับการเสริมองค์ความรู้ใหม่ เพื่อสร้างผู้นำสำหรับโลกธุรกิจและสร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงานในศตวรรษที่ 21 สู่ตลาดแรงงานทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads