วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

เอสซีจี “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง”

เอสซีจี “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เอสซีจี “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง”


เอสซีจี เดินหน้ามอบถังเก็บน้ำให้พื้นที่ประสบภัยแล้ง จ.ขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายในกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง”เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เเละถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคลสมัยที่รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นครองราชย์


เมื่อวันที่ 8 พ.ค.ที่ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ร่วมกับกองทัพบกโดยพล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.23 และเครือข่ายจิตอาสา ส่งมอบถังเก็บน้ำผลิตด้วยวัสดุพอลิเมอร์ “เอลิเซอร์” ของเอสซีจี ให้แก่ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น จำนวน 50 ถัง และให้กับชุมชนรอบโรงงานบริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) อ.น้ำพอง และอ.อุบลรัตน์ รวมจำนวนทั้งหมด 68 ถัง เพื่อช่วยเหลือเเละบรรเทาภัยแล้งระยะเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นครองราชย์ พร้อมเชิญชวนจิตอาสาระดมพลังสร้างฐานติดตั้งถังเก็บน้ำจากวัสดุรีไซเคิลที่เหลือจากการก่อสร้าง ซึ่งออกแบบโดยทีมงานเอสซีจีให้สอดคล้องกับแนวทาง SCG Circular Way หรือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด และนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา”

นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส

นายรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า การส่งมอบถังเก็บน้ำจำนวน 50 ใบ เพื่อบรรเทาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในจังหวัดขอนแก่นให้มีภาชนะกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” ที่เอสซีจี เครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และจิตอาสา น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสดุดี เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นครองราชย์ โดยถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร ผลิตด้วยวัสดุพอลิเมอร์ “เอลิเซอร์” นวัตกรรมของเอสซีจีที่แข็งแรง ทนทาน สีไม่ลอก ปราศจากตะไคร่น้ำ สารตะกั่ว ปรอท สารหนู และกลิ่นไม่พึงประสงค์ จึงปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคของชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกในการบรรทุกน้ำมาเติมให้เต็มถังในทุกพื้นที่


  นายรุ่งโรจน์ กล่าวอีกว่านอกจากนี้ ยังมีการจัดทำฐานติดตั้งถังเก็บน้ำจากวัสดุรีไซเคิลที่เหลือจากการก่อสร้าง ซึ่งออกแบบโดยทีมงานเอสซีจีให้สอดคล้องกับแนวทาง SCG Circular Way หรือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด และนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเครือข่ายจิตอาสา ชุมชนในพื้นที่ และพนักงานเอสซีจีร่วมกันดำเนินการ


นายรุ่งโรจน์ กล่าวด้วยว่า เอสซีจี ยังคงมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” ผ่านการดำเนิน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” และกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” เพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การผลักดันสังคม และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความยั่งยืน และสร้างโลกที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไป

พล.ต.สมชาย   ครรภาฉาย

พล.ต.สมชาย ผบ.มทบ. 23 กล่าวว่า กองทัพบก มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมโครงการ ”เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” เพราะกองทัพบกเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีทั้งกำลังพล เครื่องมือ และยานพาหนะ สามารถร่วมช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมในทุกจังหวัดที่ประสบภัยแล้ง โดยมีหน่วยทหาร พร้อมรถบรรทุกน้ำจุ 6,000 ลิตร จำนวน 1,000 คัน ที่จะไปเติมน้ำใส่ถังของเอสซีจี ซึ่งจะไปติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนผ่านวิกฤตภัยแล้งนี้ไปได้ ตามเจตนารมณ์ของกองทัพบกที่พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนจิตอาสา จึงถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้คลายความทุกข์มากว่า 20 ปี นอกจากจะจัดรถบรรทุกน้ำไปเติมให้กับชุมชนที่ประสบภัยแล้ว กองทัพบกยังยินดีที่จะจัดกำลังพลจิตอาสาไปจัดสร้างฐานที่ตั้งของถังน้ำร่วมกับจิตอาสาภาคส่วนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วย


 ดร.สมศักดิ์   จังตระกุล

ด้าน ดร.สมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดขอนแก่น เริ่มส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ 10 อำเภอ 10 หมู่บ้าน สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนกว่า 2,300 ครัวเรือนของขอนแก่นแล้ว ส่วนใหญ่เกิดจากไม่มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งที่ผ่านมา ทางจังหวัดฯ ได้แจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือประชาชนไปแล้วหลายพื้นที่ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เชื่อมั่นว่า ถังเก็บน้ำจากเอสซีจี และน้ำจากกองทัพบก รวมถึงพลังจากจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ จะช่วยแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วน ตลอดจนเป็นกำลังใจให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งได้ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป.

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads