วันจันทร์ 21 กันยายน 2020

กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.จัด จิตอาสาเสริมสร้างกลุ่มมวลชน สามัคคีปรองดอง

กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.จัด จิตอาสาเสริมสร้างกลุ่มมวลชน สามัคคีปรองดอง
Header Ads
Header Ads

กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.จัด จิตอาสาเสริมสร้างกลุ่มมวลชน สามัคคีปรองดอง


เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการ “เสริมสร้างกลุ่มมวลชน เป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง” ณ วัดสันติวนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พล.ต. ปราโมทย์ นาคจันทึก ผบ.มทบ.๒๓ เป็นประธานในพิธีฯพร้อมด้วย พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผบ.มทบ.๒๓/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) มีกลุ่มมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้, การพัฒนาทำความสะอาดคูคลองร่องน้ำสาธารณะ, การพัฒนาบริเวณวัดสันติวนาราม และกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน สำหรับโครงการ “เสริมสร้างกลุ่มมวลชน เป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง” มีวัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมมือกันในการใช้พลังของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรู้สภาพปัญหาต่างๆ เป็นอย่างดีให้เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติ และสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ ในลักษณะที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ใช้หลักการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ มีความรัก ความสามัคคี และศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทยให้สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษาชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ การปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับคนในชาติ และเปิดโอกาสให้กับกลุ่มมวลชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม สร้างจิตอาสา สร้างจิตสำนึก ความสามัคคีปรองดอง ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงและเป็นประโยชน์ในการวางโครงสร้างที่ดีให้กับสังคม และประเทศชาติตลอดไป.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads