วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่2 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทนวันแรกชาวขอนแก่นพร้อมใจเข้าร่วมเนืองแน่น

เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่2 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทนวันแรกชาวขอนแก่นพร้อมใจเข้าร่วมเนืองแน่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่2 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทนวันแรกชาวขอนแก่นพร้อมใจเข้าร่วมเนืองแน่น

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ ากัด ร่วมกับ กฟผ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ กฟผ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน พร้อมให้ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อนนำความคิดเห็นที่ได้ไปจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้ครบถ้วนครอบคลุมทุกมิติเกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวขอนแก่นและทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

เมื่อเวลา 09.30 ฯ.วัน11 ก.ค. ที่ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนน้้าพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2ในการนำเสนอร่างรายงานผลการศึกษาและการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงาน EIA (Environmental Impact Assessment) โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน โดยมี นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวรายงาน โดยในการประชุมครั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังอย่างเนืองแน่น


และจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอีกเวทีตามมาตรการป้องกันการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

นายศุภชัย ลีเขาสูง

นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็น ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทนจะเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่ต้องปลดออกจากระบบ ซึ่งโรงไฟฟ้าใหม่จะยังคงตั้งอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าน้ำพองเดิมและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าของเดิม

โดยรู้สึกยินดีที่ กฟผ. ได้ให้ความส้าคัญในการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียและชาวขอนแก่นมาโดยตลอด ขอให้ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้
ช่วยกันสะท้อนความคิดเห็นในทุกๆ ด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเล่มรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของเรามากที่สุด

นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล

ด้าน นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง สูงสุด 830 เมกะวัตต์ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าน้ำพองปัจจุบัน ตำบลกุดน้ำใสอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นเนื่องจากมีความพร้อมด้านพื้นที่และระบบส่งไฟฟ้า ก่อสร้างทดแทนโรงไฟฟ้าน้ำพอง ชุดที่ 1 – 2 ในปัจจุบันซึ่งจะถูกปลดออกจากระบบในปี 2568 เพราะหมดอายุการใช้งาน


นางศรีวรรณ กล่าวด้วยว่า จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขาดหายไป และรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018)อีกทั้งโครงการฯ จะช่วยสร้างรายได้และอาชีพให้กับท้องถิ่นโดยผ่านภาษีและรายได้บำรุงท้องถิ่น รวมถึง การจ้างงานในท้องถิ่น ตลอดจนได้รับงบประมาณในการพัฒนาชุมชนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอีกด้วย


ส่วนนางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ ผู้จัดการโครงการ บริษัท คอลซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่าการจัดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ พร้อมเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ อ.น้ำพอง 4 ตำบล ได้แก่ ต.ม่วงหวาน ต.กุดน้ำใส ต.สะอาด ต.น้ำพอง และชาว อ.อุบลรัตน์ 2 ตำบล ได้แก่ ต.โคกสูง ต.บ้านดง รวมถึงส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการให้ครอบคลุมครบถ้วน เพิ่มเติมจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น


ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562
ซึ่งเมื่อการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ บริษัทที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อคิดเห็นที่ได้ทั้งหมด มาพิจารณาจัดทำรายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด ก่อนนำส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาต่อไป


ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างรายงานฉบับนี้ได้จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2563โดยส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ คุณจีรภัทร ประเสริฐสุวรรณ มือถือ091-4359154โทรศัพท์ 0-2934-3233-47
ต่อ 513 โทรสาร 0-2934-3248 หรือ บริษัท คอลซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ้ากัด เลขที่ 39 ซ.ลาดพร้าว 124 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลาชัย เขตวังทองหลาง กทม. 10310 หรือ เว็บไซต์ www.cot.co.th.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads