วันศุกร์ 5 มีนาคม 2021

“มข.”ติวเข้ม!การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ในยุคสถานการณ์ โรคโควิด -19

“มข.”ติวเข้ม!การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ในยุคสถานการณ์ โรคโควิด -19
Header Ads
Header Ads

“มข.”ติวเข้ม!การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ในยุคสถานการณ์ โรคโควิด -19

อธิการบดี มข. มอบนโยบาย และให้แนวทางแก่ตัวแทนนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในยุคสถานการณ์ COVID-19 มอบอำนาจให้แก่คณบดีของแต่ละคณะเป็นผู้ออกประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ชี้แจงนโยบายด้านการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดแก่ตัวแทนนักศึกษา นำโดย รศ.ดร สถาพร เริงธรรม ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา น.ส. อรสา จุลมา ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสภานักศึกษา พร้อมด้วย ตัวแทนนักศึกษาจากองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการเข้าร่วมรับฟังและเสนอแนะข้อคิดเห็น ในประเด็นต่าง ๆ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายทำตามแนวปฏิบัติของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค คือ แบ่งพื้นที่ความเสี่ยงเป็นสีเขียว เหลือง ส้ม และแดง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในพื้นที่สีเหลือง หรือ เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง คือ ยังมีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 10 ราย เพราะฉะนั้น ตอนนี้มหาวิทยาลัยเลยยังไม่ได้เข้มงวดว่าต้องจัดการเรียนการสอนแบบ Online 100 เปอร์เซ็น ไม่ได้ประกาศปิดมหาวิทยาลัย หรือส่วนบริการต่างๆ อาทิ ห้องสมุด เพียงแต่ในพื้นที่สีเหลืองนี้จะต้องมีมาตราการป้องกัน เช่น การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย การล้างมือ รวมถึงการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) เป็นต้น

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวอีกว่าโดยสถานการณ์การเรียนการสอนโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ คือ คณะต่างๆ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Hybrid แบบ Face-to-face หรือแบบ Online 100 เปอร์เซ็นต์ก็ได้ โดยใช้การอ้างอิงตามประกาศของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งออกในช่วงที่ระบาดรอบที่แล้ว มอบอำนาจให้แก่คณบดีของแต่ละคณะเป็นผู้ออกประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้แต่ละคณะเตรียมความพร้อม และมาตราการรับมือหากมหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็นพื้นที่สีส้ม และสีแดงในอนาคต

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวด้วยว่าสำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก คือ เกิน 100 คน (ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการพื้นที่) หากมีการจัดกิจกรรมให้พิจารณาตามสัดส่วนของพื้นที่ กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ปิดขนาด 5 ตารางเมตรต่อคน และในพื้นที่เปิดขนาด 4 ตารางเมตรต่อคน

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวต่อไปว่าส่วนด้านของการฝึกประสบการณ์ในการทำงานด้านสหกิจศึกษาของนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 หากนักศึกษาประสงค์จะไปฝึกงานในพื้นที่สีส้ม หรือสีแดง หากหน่วยงานที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์ไปสามารถรับได้ นักศึกษาสามารถไปฝึกงานในพื้นที่นั้น ๆ ได้ แต่ต้องปฏิบัติตนตามมาตราการป้องกันที่หน่วยงานนั้นๆ กำหนด เช่น การกักตัว 14 วัน ทำ Local Quarantine เป็นต้น และในกรณีนักศึกษาที่กลับมาจากการฝึกงานจากในพื้นที่สีแดงกลางคัน (ยังไม่ครบ 3 เดือน) ให้ทางคณะใช้วิธีการอื่นมาทดแทนการฝึกงาน เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อ และจบตามกำหนด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละคณะ และต้องให้นักศึกษาดังกล่าวปฏิบัติตนตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2700/2563 เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ คือ รายงานตัวที่หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อซักประวัติดูความเสี่ยง เพื่อตรวจหาเชื้อ หรือรับคำแนะนำในการสังเกตุอาการต่อไป

“สำหรับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามประกาศฉบับที่ 614/2563 นั้น ยังมีผลครอบคลุมอยู่ รวมถึงมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับฝ่ายบริหาร พิจารณาการทำประกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีนี้ ต่อไป”รศ.นพ.ชาญชัย กล่าว.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads