วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2023

จ.ขอนแก่น จัดงานส่งเสริมการอ่าน และเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนการอ่าน

จ.ขอนแก่น จัดงานส่งเสริมการอ่าน และเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนการอ่าน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

จ.ขอนแก่น จัดงานส่งเสริมการอ่าน และเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนการอ่าน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ที่ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ถนนดรุณสำราญ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีวันส่งเสริมการอ่าน และเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนการอ่าน “สู่ขอนแก่นเมือง นวัตกรรมแห่งการอ่านโดยใช้ชุมชนเป็นฐานอย่างยั่งยืนสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดขอนแก่น นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูรนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ซึ่งในงานครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานทางด้านนวัตกรรมของห้าภาคีเครือข่าย กศน.ในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 12 จาก 199 ผลงานของ กศน. ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการอ่านให้กับทุกกลุ่ม

นายพันธ์เทพ เสาโกศล

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี  นับเป็นวันที่สำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ ปี 2552  – 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศและให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยกำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็น “วันรักการอ่าน”และ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2528 รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “ วันอนุรักษ์มรดกไทย ”


   นายพันธ์เทพ กล่าวอีกว่า ด้วยตระหนักในพระ ปรีชาสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องด้วยงานวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โดยเฉพาะทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ เช่น วรรณศิลป์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษาไทย สถาปัตยกรรม ดนตรีไทยและพุทธศาสนา รวมทั้งได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์และธำรงรักษามรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดต่อไปถึงลูกหลาน โดย กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads