วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

จ.ขอนแก่น จัดงาน“บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต”

จ.ขอนแก่น จัดงาน“บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

จ.ขอนแก่น จัดงาน“บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต”


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วย บพค. จัดงาน BRAINPOWER THAILAND 2022 สร้างพลเมือง สู่อุตสาหกรรมโลกอนาคต นำเสนอผลงานที่โดดเด่นของ บพค. ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565 เชื่อมไปสู่แนวทางการบริหารจัดการทุนจากแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570


เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ หอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานและการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “มหกรรม BRAINPOWER THAILAND 2022” “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต”โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเปิดงาน


สำหรับการจัดงาน “BRAINPOWER THAILAND 2022” บุญเปิดบ้านแปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2565 โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภูมิภาค ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของ บพค. ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565 เชื่อมไปสู่แนวทางการบริหารจัดการทุนจากแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 อีกทั้งยังเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์ของเครือข่ายการพัฒนากำลังคนระบบนิเวศวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย โดยนำเสนอผลงานและการจัดกิจกรรมเป็นแบบผสมผสานกับอัตลักษณ์ความเป็นอีสาน ด้วยสื่อสร้างสรรค์ อาทิ เช่น ในด้านภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะการแสดง เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy ที่มาจากองค์ความรู้ต่างๆ ทรัพย์สินทางปัญญา และการวิจัย ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม พื้นฐานทางประวัติศาสตร์การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ การผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม


ภายในงานมีการนำเสนอผลงานและการจัดกิจกรรมเป็นแบบผสมผสานกับอัตลักษณ์ความเป็นอีสาน ด้วยสื่อสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษและปาฐกาถาพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยขั้นแนวหน้าสู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต” นำโดย ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “BRAINPOWER THAILAND 2022” บุญเปิดบ้านแปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต” ของหน่วยงานพันธมิตร ทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ


ในการนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับความว่า “ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นสถานที่จัดงานในวันนี้ ขอต้อนรับทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงาน Brainpower Thailand 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ที่ทางหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)ได้จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งผมเชื่อว่าในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง ในการที่เราได้มารับฟังปาฐกถา ได้มาแลกเปลี่ยน และรับฟังความก้าวหน้าต่างๆ ซึ่งผมต้องขอขอบคุณทาง บพค.และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเข้าสู่ Brainpower Thailand 2022 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้


สำหรับกิจกรรม BRAINPOWER THAILAND 2022 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย และนิทรรศการ มากมาย อาทิ งานวิจัยเรื่อง “แบบสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมศาสนสถานในอารยธรรมขอมบนพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม” (รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ และฮาวา วงศ์พงษ์คำ, 2564) ทุนวิสาหกิจและนวัตกรรม นำเสนอท่านรัฐมนตรี ณ โบราณสถานปราสาทเปือยน้อย โดย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ นิทรรศการผลงานนวัตกรรมด้านการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads