วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

 “มข.”เตรียมความพร้อมให้บุคลากรใช้ชีวิตวัยเกษียณในยุคดิจิทัล

 “มข.”เตรียมความพร้อมให้บุคลากรใช้ชีวิตวัยเกษียณในยุคดิจิทัล
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “มข.”เตรียมความพร้อมให้บุคลากรใช้ชีวิตวัยเกษียณในยุคดิจิทัล


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ กองทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565  เมื่อวันที่ 14 และ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณจำนวนทั้งสิ้น 267 ท่าน


    รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี ได้กล่าวถึงการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ เหมือนเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำสิ่งที่เราใฝ่ฝัน โดยไม่มีข้อผูกมัดต่าง ๆ มีเวลาทำในสิ่งที่เราต้องการมากขึ้น ซึ่งในยุคดิจิทัลนี้มีหลายสิ่งที่ทำให้ผู้เกษียณต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมในมากกว่าแต่ก่อน  จึงทำให้มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทุกๆท่านและขอขอบคุณบุคคลากรหลายๆท่านที่ยังอยู่ช่วยงานของมหาวิทยาลัยในช่วงที่เกษียณไปแล้วก็ตาม ซึ่งในปีนี้ถือเป็นความโชคดีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid – 19 มีความผ่อนคลายลง จึงทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถจัดงานในครั้งนี้


   รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ

ด้าน รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำกับผู้ที่จะเกษียณในด้านสิทธิประโยชน์หลังเกษียณ เตรียมความพร้อมในเรื่องการใช้ชีวิตในวัยเกษียณทั้งในด้านอาชีพ สุขภาพกายและใจ ทัศนคติและสร้างคุณค่าของชีวิต และ เพื่อให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้เกษียณด้วยกัน และสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยในการที่จะมีกิจกรรมร่วมกันในอนาคต ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม หลังจากนั้นเป็นการกล่าวขอบคุณประธานในพิธีโดย อ.บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับผู้เกษียณในงาน


      ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายหัวข้อ “พลเมืองดิจิทัล โอกาส ความเสี่ยง และการเรียนรู้ ”  โดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ต่อด้วย “ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ ” โดย คุณพรชัย เอี่ยมสุนทรกุล หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และ “ แนะนำการศึกษาดูงาน แนวทางเติมพลังชีวิต พิชิตการเปลี่ยนแปลง” โดย อ.บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 หลักสูตร โดย หลักสูตรที่ 1 เป็นกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ การใช้ชีวิตหลังเกษียณ จัดในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 และวันที่ 16 มิถุนายน 2565 หลักสูตรที่ 2 กิจกรรมทัศนศึกษาในประเทศเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิต การดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกษียณกับมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดพังงา และ ภูเก็ต,รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดน่าน และ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพังงา และ ภูเก็ต.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads