วันเสาร์ 10 มิถุนายน 2023

“ม.ขอนแก่น”จัดแสดงนิทรรศการ“การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม”

“ม.ขอนแก่น”จัดแสดงนิทรรศการ“การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ม.ขอนแก่น”จัดแสดงนิทรรศการ“การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม”

การเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพิ่มศักยภาพของ Start up อีกทั้งผู้ประกอบการ จะได้รับการส่งเสริมหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่สนใจสามารถนำผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์


   เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2565
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)  ศ.ศุภชัย  ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานโครงการจัดแสดงนิทรรศการ“การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม”และงาน Food and Agro tech 2022  โดยมี ศ.ธิดารัตน์  บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข.,ผศ.ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดี ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมการ มข., รศ.น.สพ.ชูชาติ  กมลเลิศ ผอ.สำนักบริการวิชาการ ,รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ,รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณะเกษตรศาสตร์ มข., นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายกอบจ.ขอนแก่น,นายปรัชญา ทองแท่งไทย ส.อบจ. ขอนแก่น เขตอำเภอภูผาม่าน,นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ , ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น,นายถาวร อารยสัจจะพงษ์ รองประธานหอการค้าฯขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพ่อค้า ประชาชน และสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคั่ง


   ศ.ธิดารัตน์  บุญมาศ 

  ศ.ธิดารัตน์  บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว.ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคีอื่น ๆ ในการจัดแสดงนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” หรืองาน Tech innovation for sustainable future และงาน Food and Agro tech 2022  ในวันนี้


   มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผลงานด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีผลงานนวัตกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งในด้านการแพทย์ ด้านเกษตรและอาหาร ด้านการศึกษา และด้านพลังงาน โดยในระยะที่ผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน จนเกิดการสร้าง Start up การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การร่วมลงทุนในธุรกิจกับภาคเอกชน ตลอดจนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนโดยรอบและจังหวัดใกล้เคียง

ศ.ธิดารัตน์ กล่าวอีกว่าในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่สาธารณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สป.อว. ส่วนภูมิภาค สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาอุตสาหกรรม จึงได้จัดงานแสดงนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” และงาน Food and Agro tech 2022 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565 นี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ศักยภาพของ Start up และผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่สนใจสามารถนำผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กลับมาฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


    ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้ากว่า 130 นิทรรศการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วยผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร-สมุนไพร ด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านพลังงาน และระบบปฏิบัติการอัจฉริยะต่าง ๆ มีจำนวน  8 โซน ประกอบด้วย
1). ผลงานวิจัยและนวัตกรรม จากหน่วยงานในสังกัด อว.2) ด้านสมุนไพร 3) ศูนย์การเรียนรู้ 4) ด้านแพทย์ 5 ด้านเกษตร 6)ด้านพลังงาน 7) ด้านอาหาร และ 8เครือข่ายธนาคาร ซึ่งในแต่ละนิทรรศการจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกกันตลอดงาน อาทิ การแจกผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ ทดลองชิม รวมไปถึงกิจกรรมนาทีทองสินค้าราคาถูก เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโซนกิจกรรมเวทีกลางซึ่งกิจกรรมสร้างสีสันตลอดการจัดงานทั้งในการให้ความรู้ในเชิงวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์”  การจัดเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต Future Food for Thai to Global Society” และหัวข้อ “เคล็ด (ไม่) ลับ ทำยังไงให้ Startup ประสบความสำเร็จ” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการส่งเสริมด้าน Soft Power ของผู้สูงอายุและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมการประกวด “ส.ว.ขอม่วน Music Contest”และ “TECH INNO ISAN Cover Dance” อีกทั้งยังมีการแสดงดนตรีจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และฉายหนังกลางแปลงช่วงเย็นของทุกวันด้วย


  ศ.ศุภชัย  ปทุมนากุล

ศ.ศุภชัย  ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า รู้สึกยินดีและประทับใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพิธีเปิด โครงการจัดแสดงนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” ที่ขึ้นจัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคีอื่น ๆ กระผมเห็นถึงความตั้งใจและเสียสละของทุกภาคส่วนที่ร่วมกับขับเคลื่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม ผ่านโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการพัฒนาสินค้าชุมชน การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เกิดการต่อยอดทางธุรกิจของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กลับมาฟื้นตัวภายหลังจากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


  ศ.ศุภชัย  กล่าวท้ายสุดว่า ตามที่ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  ได้กล่าวรายงานเมื่อสักครู่นั้น จะเห็นว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ตลอดจนการสร้างโอกาส และช่องทางทางธุรกิจ ให้แก่ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชุมชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads