วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2023

“จ.ขอนแก่น”ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่ อ.สีชมพู

“จ.ขอนแก่น”ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่ อ.สีชมพู
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “จ.ขอนแก่น”ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่ อ.สีชมพู


จังหวัดขอนแก่น ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพตรวจรักษาและป้องกันโรค การฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ ของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนของหน่วยงานสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง


    เมื่อวันนี้  21 มกราคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีนายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น,นายศักดิ์ดา ต้นคชสาร นายอำเภอสีชมพู,หัวหน้าส่วนราชการ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ ทุกภาคส่วน ร่วมออกหน่วยในครั้งนี้


  นายไกรสร กองฉลาด

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าสำหรับการออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพตรวจรักษาและป้องกันโรค การฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ ของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนของหน่วยงานสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข จากหน่วยงานต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจพิเศษอุลตร้าชาวน์ช่องท้อง ตรวจความผิดปกติของสายตา การส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลระดับสูง การให้บริการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน แนะนำการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ตรวจรักษาฟัน ถอนฟัน กายภาพบำบัด ตรวจรักษาแพทย์แผนไทย และกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ เป็นต้น


   นายไกรสร กล่าวเสริมว่าอีกทั้งกิจกรรมตามโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจรวมพลังประสาน ความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้สังคมไทยกลับสู่สังคมแห่งความสงบสุข สันติ และสามัคคี โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนออกมาให้บริการและรับทราบสภาพปัญหาความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads