วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

“มข.” เปิดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หนุนเยาวชนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิต

“มข.” เปิดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หนุนเยาวชนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิต
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“มข.” เปิดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หนุนเยาวชนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นสถานที่รวบรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมทางวิชาการ รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่าง ๆ ที่ช่วยให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่าจากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน โดยมี ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ กล่าวรายงาน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้มี นายรุติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น (ผู้แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ผู้แทน) , ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , ดร.อรอนงค์  แสวงการ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ,รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ,รองอธิการบดี ,ผู้ช่วยอธิการบดี ,คณบดี ,ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ,ประชาชน ผู้ปกครอง และเยาวชน ร่วมงานจำนวนมาก ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงถือเป็นสถานที่รวบรวมความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมทางวิชาการ รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่าง ๆ ที่ช่วยให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่จะได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ รวมถึงการจุดประกายความคิดเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และสังคม

ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มีพื้นที่กว่า 12,000 ตารางเมตร มีการจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการภูมิปัญญาวิถีไทย จัดแสดงวิถีของความเป็นไทยที่สั่งสมและถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่น ผสานกับการพัฒนาตามยุคสมัยจนกลายเป็นองค์ความรู้ที่เข้ากับชีวิตประจำวัน นิทรรศการพลังงานธรรมชาติ จัดแสดงการเกิดพลังธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ พลังงานทดแทน พลังงานในอนาคต รวมถึงวิธีอนุรักษ์พลังงาน นิทรรศการเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน จัดแสดงแบบจำลองรูปแบบการใช้เทคโนโลยีในอนาคตที่เชื่อมโยงสังคมเข้ากับการศึกษา สุขภาพ ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย


ด้านศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกำกับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ทั้งของชาติไทยและสากล


ส่วน ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual)เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Collaboration-Coordination Projects)ปลูกฝังและยกระดับจิตสำนึกในการมุ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง (KKU First) เพื่อเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาแต่ละคณะ ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและเกิดคุณค่าร่วมกันของมหาวิทยาลัย รวมทั้งตรงตามนโยบาย ด้านประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย (People) ในการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education transformation) พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกอายุ


โดยชาวอีสานจะมีแหล่งท่องเที่ยว สำหรับเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติที่พบได้ในท้องถิ่น ซึ่งบูรณาการองค์ความรู้และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสถาบันการศึกษาอันเก่าแก่ของอีสาน ร่วมกับประสบการณ์การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ แห่งนี้ขึ้น พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวถือเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งที่ 2 ของประเทศ ซึ่งเน้นการจัดแสดงสิ่งที่พบในภาคอีสาน ส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งแรก ตั้งอยู่ภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้เป็นเครือข่ายในการกระจายความรู้และนิทรรศการขององค์การพิพิธภัณฑ์ ต่อไป .

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads