วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

รองนายกฯเยี่ยมชมระบบราง มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

รองนายกฯเยี่ยมชมระบบราง มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

รองนายกฯเยี่ยมชมระบบราง มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น


เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ คณะผู้บริหาร นักวิจัยให้การต้อนรับ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองเลขาธิการนายกณัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายเชิดชู รักตะบุตร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมคณะ และนายรุจน์ติศักดิ์ รังสี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนหลักสูตรการเรียนการสอนระบบรางและงานวิจัยด้านระบบราง ที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร


โอกาสนี้ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีให้เกียรติ กล่าวต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น แด่ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองพร้อมคณะ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นได้บรรยายสรุปความเป็นมา ของ TRAM 907 ผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน และงานวิจัยด้านระบบราง พร้อมนำเยี่ยมชมงานวิจัย ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ไพรวรรณ เกิดตรวจ นักวิจัยหัวหน้าโครงการ ฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณรงค์ สีหาจ่อง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง ได้ร่วมต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปผลงานวิจัยรถไฟฟ้ารางเบา รถบัสไฟฟ้า รถ TAXY ไฟฟ้า ซึ่งล้วนเป็นผลงานวิจัยที่สำคัญฝนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติต่อไป .

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads