วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

“มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น” พัฒนาเครื่องปรับผิวเรียบโลหะเพื่อเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุน การผลิตมีดม่วงหวาน

“มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น” พัฒนาเครื่องปรับผิวเรียบโลหะเพื่อเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุน การผลิตมีดม่วงหวาน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น” พัฒนาเครื่องปรับผิวเรียบโลหะเพื่อเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุน การผลิตมีดม่วงหวาน

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาและออกแบบเครื่องจักรภายใต้โครงการ การพัฒนาเครื่องปรับผิวเรียบโลหะ เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนการผลิตมีดม่วงหวาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตีมีดม่วงหวาน

วันนี้ 26 มิ.ย.66 ที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตีมีดม่วงหวาน ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาเครื่องปรับผิวเรียบโลหะเพื่อเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุน การผลิตมีดม่วงหวาน โดยมี นายสมภพ แก้วขาว ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตีมีดม่วงหวาน กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก แด่คณะผู้บริหาร มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นและ นายวิทยา สุวรรณสุข ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว.ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณะ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยอาจารย์ปริญญวัตร ทินบุตร ด้วยความเป็นมาของโครงการ ฯ นี้ สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยกองส่งเสริมและประสาน เพื่อประโยชน์ทาง วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (ภาครัฐ-มหาวิทยาลัย -ชุมชน) และการผลักดันนโยบายการพัฒนาประเทศด้วย BCG ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน เพิ่มมูลค่า ผลิตภาพหรือลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้และต่อยอดเชิงพาณิชย์

อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์


มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาและออกแบบเครื่องจักรภายใต้โครงการ การพัฒนาเครื่องปรับผิวเรียบโลหะ เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนการผลิตมีดม่วงหวาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตีมีดม่วงหวาน มีคณาจารย์นักวิจัย ประกอบด้วย อาจารย์ปริญญวัตร ทินบุตร อาจารย์ ดร.มานพ ดอนหมื่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ อาจารย์ ดร.ภูริพัส แสนพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ฯ อีกทั้งคณาจารย์นักวิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกและผลักดันให้มีดม่วงหวานได้รับ มผช. 82/2564 ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดใช้ในการเกษตรสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี และกลุ่มวิสาหกิจมีความต้องการเครื่องปรับผิวเรียบโลหะเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต คณาจารย์นักวิจัยจึงพัฒนาเครื่องปรับผิวเรียบโลหะ โดยมีลักษณะของตัวเครื่องใช้งานง่ายสะดวกลดระยะเวลาการตีมีดซึ่งโดยปกติจะใช้การตะไบและหินเพื่อปรับผิวเรียบโลหะ ใช้ทักษะฝีมือช่างตีมีดล้วน ๆ กว่าจะได้มีดแต่ละด้าม การพัฒนาเครื่องนับว่าเป็นความสำเร็จที่นำเทคโนโลยีลงสู่ชุมชนและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ผลสำเร็จ ถือเป็นอีกความภาคภูมิใจ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads